Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door ESV aangegane opdrachten, offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en verbintenissen hoe ook genaamd, tenzij door ESV van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zal zijn afgeweken.
1.2. In het navolgende wordt verstaan onder
      ESV: de besloten vennootschap ESV Technisch Adviesbureau B.V., gevestigd en zaakdoende te Barneveld en inschreven in het Handelsregister onder nummer 09078461.
     Opdrachtgever: iedere wederpartij, rechtspersoon of natuurlijk persoon danwel een aantal gezamenlijk optredende personen, al dan niet rechtspersonen, die met ESV een overeenkomst sluit, danwel die ESV opdraagt werkzaamheden te verrichten, danwel diensten te verlenen.
      Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen ESV en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
1.3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze voorwaarden door ESV schriftelijk zijn aanvaard.
1.4. Van deze voorwaarden Van ESV kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken, mits ESV dit heeft ondertekend.
1.5. Wanneer de rechter één of meerdere bepaling om welke reden dan ook niet van toepassing c.q. ongeldig verklaard, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd gelden.
1.6. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met ESV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2: Aanbiedingen en offertes

2.1. Alle aanbiedingen, daaronder begrepen, offertes, gegevens in eventuele toegevoegde bijlagen, prijzen en andere voorwaarden, zijn geldig gedurende twee maanden, tenzij anders aangegeven. ESV is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen deze termijn wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
2.2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.
2.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht ESV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

3.1. Overeenkomsten komen schriftelijke tot stand ofwel indien er door ESV uitvoering wordt gegeven aan de geoffreerde werkzaamheden.
3.2. De overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
3.3. De inhoud van drukwerk, website etc. binden ESV niet, tenzij daarnaar in de overeenkomst nadrukkelijk is verwezen.
3.4. ESV behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen overeenkomsten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de overeenkomst door de opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd en/of de werkzaamheden door ESV pas zullen aanvangen na vooruitbetaling.
3.5. Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van de opdracht aan ESV verschuldigd zijn.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1. ESV, dan wel de door haar ingeschakelde partij of medewerker, zal de overeenkomst naar de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, volgens de met de opdrachtgever overeengekomen procedures en daarbij de belangen van de opdrachtgever naar beste weten behartigen. Ter zake de beoogde werkzaamheden is uitdrukkelijk en hooguit sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van de ESV.
4.2. ESV bepaalt de wijze waarop en door wie de verleende opdracht c.q. de overeenkomst wordt uitgevoerd. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ESV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden of door medewerkers, waarbij ESV bepaalt welke persoon hiervoor het meest geschikt en ESV tevens het recht heeft om deze persoon gedurende de opdracht te vervangen.
4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ESV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, voor het uitvoeren van de overeenkomst, correct en tijdig aan ESV worden verstrekt. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens, zodat ESV deze gegevens niet op deze punten behoeft te controleren. Het niet tijdige of correcte aanlevering van stukken heeft gevolgen voor de planning.
4.4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ESV zijn verstrekt, heeft ESV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Onder ‘niet tijdig’ wordt in ieder geval verstaan na het verstrijken van een termijn van 14 dagen nadat ESV om de betreffende informatie heeft gevraagd.
4.5. Indien door ESV of door ESV ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.
4.6. ESV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ESV is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ESV kenbaar behoorde te zijn.
4.7. Indien opdrachtgever aan ESV informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
4.8. Opdrachtgever zal geen soortgelijke opdrachten verstrekken aan een derde, tenzij ESV daarmee heeft ingestemd.
4.9. Indien ESV alle documentatie ten aanzien van de opdracht heeft aangeleverd aan opdrachtgever, dan heeft opdrachtgever 30 dagen responsetijd om eventuele feedback te geven op het door ESV geleverde concept. Indien opdrachtgever niet binnen 30 dagen reageert, beschouwt ESV het concept als definitief en wordt de opdracht afgesloten en wordt een finale factuur verzonden aan opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever daarna nog aanpassingen wenst, wordt dat gezien als meerwerk.
4.10. ESV verklaart dat al haar adviezen en rapporten worden opgesteld conform de eisen van de van toepassing zijnde Europese richtlijnen. Alle documentatie wordt opgesteld in het format welke bij ESV gebruikelijk is, tenzij anders overeengekomen is. Opstellen van gebruiksaanwijzingen in een format van de opdrachtgever is mogelijk tegen meerprijs. Een dergelijk verzoek dient voorafgaand aan het opstellen van de offerte door opdrachtgever aan ESV kenbaar te worden gemaakt.
4.11. Alle documentatie wordt in de Nederlandse taal opgesteld. Indien documentatie of gebruiksaanwijzing in een andere taal dan Nederlands opgeleverd dient te worden, dan is dat mogelijk tegen meerprijs. ESV is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar, al dan niet in opdracht van opdrachtgever, of door opdrachtgever rechtstreeks inschakelde vertaalbureaus.
4.12. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het in bezit hebben van een compleet ‘technisch dossier’.
4.13. Indien een door ESV opgesteld advies door opdrachtgever of een derde niet of niet volledig wordt opgevolgd, op enige wijze wordt aangepast, dan wel afwijkt van de norm, dan is ESV hoe dan ook niet aansprakelijk en ligt het risico hoe dan ook bij opdrachtgever.

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst

5.1. Eventuele wijzigingen in en aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts geldig indien ESV deze schriftelijk heeft bevestigd of indien door ESV hieraan uitvoering wordt gegeven.
5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
5.3. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal ESV daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

Artikel 6: Prijzen (tarieven)

6.1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en kosten van derden.
6.2. Opdrachtgever zal de kosten van derden zoveel mogelijk rechtstreeks voldoen. Indien deze door ESV worden voorgeschoten, is ESV gerechtigd daarvoor een opslag te rekenen.
6.3. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de overeengekomen werkzaamheden door ESV verricht tegen vergoeding van de daadwerkelijke bestede uren.
6.4. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
6.5. De prijzen van ESV worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.
6.6. ESV is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen, indien ESV kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst, de tarieven die de prijs bepalen, zoals bijvoorbeeld lonen en andere prijzen, aanmerkelijk zijn gestegen.
6.7. Bovendien mag ESV haar prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan ESV, dat in redelijkheid niet van ESV mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
6.8. Reis- en verblijfkosten worden aan opdrachtgever doorbelast. Voor hotelovernachtingen geldt een richtprijs van € 200,— per nacht.
6.9. Wachturen welke niet zijn veroorzaakt door ESV worden in rekening gebracht aan opdrachtgever.
6.10. ESV behoudt zich het recht voor de verschuldigde kosten periodiek in rekening te brengen.
6.11. Weigert opdrachtgever haar medewerking aan de uitvoerig van de opdracht door ESV, dan is zij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan ESV te betalen.

Artikel 7: Betaling en zekerheid

7.1. Betaling door opdrachtgever dient te geschieden, zonder opschorting of verrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ESV aan te geven wijze.
7.2. ESV behoudt zich het recht voor om voor de uitvoering van de overeenkomst, of het stellen van zekerheid te eisen, of in andere zin afwijkende betalingscondities te stellen, zoals (vooruit) betaling van de overeengekomen prijs.
7.3. Indien opdrachtgever met betaling in gebreke blijft dan is de opdrachtgever van rechtswege in gebreke en vanaf dat moment is opdrachtgever 1,5 % rente per maand verschuldigd tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
7.4. Alle op de invordering vallende buitengerechtelijke kosten, alsook de werkelijk gemaakte proceskosten, komen voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom. De enkele inschakeling van een derde door ESV doet de verschuldigdheid ontstaan.
7.5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van ESV op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
7.6. Reclames tegen facturen dienen binnen 14 dagen schriftelijk bij ESV te worden ingediend. Daarna wordt de betreffende factuur geacht correct te zijn.

Artikel 8: Contractduur, opzegging, uitvoeringstermijn

8.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen.
8.2. Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen, met inachtname van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij anders overeengekomen.
8.3. In geval van tussentijdse beëindiging door opdrachtgever is opdrachtgever gehouden om in ieder geval de overeengekomen prijs tot het moment waarop de overeenkomst tussentijds eindigt te betalen en tevens te betalen de (bijkomende) kosten (voortvloeiende uit door ESV reeds aangegane verplichtingen). Indien de overeenkomst door opdrachtgever wordt beëindigd voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend, is verstreken, en de verschuldigdheid van de prijs afhankelijk is van de volbrenging of het verstrijken van die tijd, dan heeft ESV recht op het volledige restant van de overeengekomen prijs, indien de beëindiging niet aan haar kan worden toegerekend, danwel op de helft hiervan indien de beëindiging wel voor meer dan de helft aan haar kan worden toegerekend.
8.4. Bij tussentijdse beëindiging draagt ESV in overleg met opdrachtgever zorg voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan een derde(n). Indien de overdracht van de werkzaamheden voor ESV extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. ESV heeft het recht om de overdracht op te schorten totdat alle facturen zijn voldaan.
8.5. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn en derhalve kan de overeenkomst niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever ESV derhalve eerst schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 9: Reclames over verrichtte werkzaamheden

9.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan ESV. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ESV in staat is adequaat te reageren.
9.2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting niet op.
9.3. Indien een klacht gegrond is, heeft ESV de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte prijs, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de overeenkomst tegen restitutie naar evenredigheid van de door opdrachtgever reeds betaalde prijs.

Artikel 10: Opschorting en ontbinding

10.1. Indien opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wenst te ontbinden, dient dit schriftelijk per aangetekende brief te geschieden.
10.2. ESV is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst ESV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
– ESV de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst heeft verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd;
– in geval van faillissement, surséance van betaling, gehele of gedeeltelijke stillegging van zaken of bedrijf, liquidatie, overdracht, overlijden, curatele van opdrachtgever of indien op opdrachtgever de WSNP van toepassing wordt of is verklaard en voorts in geval goederen van opdrachtgever in conservatoir of executoriaal beslag worden genomen.
10.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ESV op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien ESV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst, waaronder het recht op schadevergoeding.

Artikel 11: Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

11.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
11.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ESV geen directe invloed kan uitoefenen, doch waardoor ESV niet in staat is de verplichtingen na te komen, waaronder tekortkomingen van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen en werkonderbrekingen.
11.3. Ingeval de overmacht situatie langer dan een maand voortduurt, heeft ESV het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot het vergoeden van enige schade.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1. ESV is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever of derde(n) geleden directe of indirecte schade (daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie) die verband houdt met een tekortkoming door haar dan wel door de door haar ingeschakelde personen in de uitvoering van de overeenkomst, tenzij sprake is opzet of grove schuld.
12.2. Indien ESV onverhoopt aansprakelijk wordt gehouden, is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van ESV in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
12.3. Indien de assuradeur geen uitkering verstrekt en ESV onverhoopt aansprakelijk wordt gehouden, is de aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade ter hoogte van maximaal het declaratiebedrag van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden wordt de aansprakelijkheid verder beperkt tot de over de laatste drie maanden verschuldigde prijs.
12.4. Te allen tijde strekt de (cumulatieve) aansprakelijkheid of verschuldigdheid tot van betaling van enig bedrag op basis van welke rechtsgrond dan ook, nooit verder dan € 20.000,– (zegge: twintigduizend euro).
12.5. De aansprakelijkheid van ESV kan nimmer betrekking hebben op technische mankementen, maar hooguit omtrent verstrekte adviezen omtrent veiligheid.
12.6. Opdrachtgever vrijwaart ESV voor alle schades en rechtsvorderingen van derden.

Artikel 13: Geheimhouding

13.1. Opdrachtgever alsmede haar werknemers en door haar ingeschakelde derden zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die deze van ESV of uit een andere bron ontvangt, zulks op verbeurte van een niet voor verrekening vatbare dwangsom ad € 50.000,– (zegge: vijftigduizend euro) per overtreding, zulks onverminderd het recht van ESV volledige schadevergoeding c.q. schadeloosstelling te vorderen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
13.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, ESV gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en ESV zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is ESV niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 14: Intellectuele eigendom

14.1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt ESV haar de rechten en bevoegdheden voor die ESV toekomen op grond van de Auteurswet of andere rechten van intellectuele eigendom.
14.2. Alle door ESV verstrekte producten, stukken, tekeningen, teksten, geschriften, een en ander in de ruimste zin van het woord, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door deze zonder voorafgaande toestemming van ESV worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken of de wet anders voortvloeit.
14.3. ESV behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis en vervaardigde bescheiden (in de ruimste zin van het woord) of onderdelen daarvan, geheel of gedeeltelijk voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
14.4. Door ESV gemaakt of gebruikt beeldmateriaal is en blijft haar volledige eigendom en kan door ESV voor andere gelegenheden worden gebruikt.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

15.1. Alle door ESV geleverde zaken blijven eigendom van ESV totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit overeenkomst is nagekomen, met inbegrip van rente en kosten.
15.2. Indien opdrachtgever nog enig bedrag aan ESV verschuldigd is en ESV nog in het bezit is van enige zaak van opdrachtgever, dan komt ESV een retentierecht toe, in die zin dat ESV de betreffende zaak pas hoeft af te geven nadat ESV volledig is betaald.

Artikel 16: Vervaltermijn

16.1. Ieder vorderingsrecht en andere bevoegdheden van opdrachtgever jegens ESV, uit welke hoofde dan ook, vervallen in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens ESV kan aanwenden en (binnen deze termijn) geen rechtsvordering is ingesteld.

Artikel 17: Overdracht van rechten

17.1. Het is opdrachtgever niet toegestaan haar rechten uit de overeenkomst met ESV over te dragen aan een derde, behoudens met schriftelijke toestemming van ESV.
17.2. Het is ESV toegestaan haar rechten uit de overeenkomst met opdrachtgever over te dragen aan een derde.

Artikel 18: Niet-overname personeel

18.1. Het is opdrachtgever niet toegestaan om gedurende de samenwerking en gedurende een periode van een jaar na beëindiging ervan, medewerkers van ESV (of van door ESV betrokken derden) in dienst te nemen, zulks op verbeurte van een niet voor verrekening vatbare dwangsom ad € 50.000,– (zegge: vijftigduizend euro) per overtreding, zulks onverminderd het recht van ESV volledige schadevergoeding c.q. schadeloosstelling te vorderen.

Artikel 19: Verwerking Persoonsgegevens

19.1. De persoonsgegevens van opdrachtgever die worden vermeld op de overeenkomst worden door ESV verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Aan de hand van deze verwerking kan ESV de overeenkomst uitvoeren. ESV heeft adequate maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. ESV verwijst tevens naar haar privacyreglement, welke hier integraal van toepassing is en welke is te raadplegen op www.esvta.nl.

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1. Op alle verbintenissen hoe ook genaamde is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing en is de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen, tenzij enige dwingendrechtelijke bepaling zich hiertegen verzet.

ESV Technisch Adviesbureau
  • Mercuriusweg 30 - 3771 NC - Barneveld
  • +31 (0)342-424251
ESV Technisch Adviesbureau BV België
  • Kapelsesteenweg 292 - 2930 Brasschaat
Support
Start Teamviewer