Explosieveiligheid ofwel ATEX

Explosieveiligheid: neem geen risico’s in en met uw bedrijf

Explosieveiligheid is een moeilijke materie. De regelgeving en normen op het gebied van de explosieveiligheid zijn veel omvattend. De regelgeving op het gebied van explosieveiligheid is beter bekend als de ATEX richtlijnen of ATEX regelgeving. ATEX betekent: ATmosphères EXplosives .

De ATEX 153 richtlijn (1999/92/EG) is van toepassing op alle plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. De richtlijn heeft een breed werkingsgebied en omvat naast gasexplosiegevaar ook stofexplosiegevaar. De werkgever is op grond van deze regelgeving verplicht de explosierisico’s te beoordelen en de veiligheid van de werknemers in explosiegevaarlijke omgevingen te verbeteren.

Daarnaast komt het voor dat machines en elektrische apparatuur in ruimtes, waar explosiegevaar aanwezig is, gebruikt moeten worden. De werkgever moet dan machines en apparatuur kopen die voldoen aan de ATEX 114 Richtlijn (2014/34/EU). Volgens deze regelgeving is de fabrikant verplicht apparaten en beveiligingssystemen, voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen, explosieveilig te ontwerpen en te assembleren.

De consultants van ESV Technisch Adviesbureau BV kunnen u van dienst zijn om deze Richtlijnen na te leven. Met hun expertise op dit gebied, eventueel ook van andere van toepassing zijnde regelgeving, kunnen zij u begeleiden om de benodigde trajecten te doorlopen.

Doel ATEX

In het kader van de ATEX 153 richtlijn (1999/92/EG) beoordelen of er
explosierisico’s bij uw bedrijf aanwezig zijn. Deze beoordeling is opgenomen
in het Arbobesluit en een verplichting voor de werkgever.

Werkwijze ESV Technisch Adviesbureau BV bij ATEX 153 projecten:

 • Inventariseren van alle aanwezige brandbare gassen, dampen, nevels en stoffen. Bij de inventarisatie zal een rondgang door het bedrijf worden gemaakt. Tijdens de inventarisatie zullen, door gesprekken en interviews, de benodigde gegevens van de stoffen, werkzaamheden, enz. verzameld worden.
 • Bepalen waar en in hoeverre explosieve atmosferen kunnen ontstaan, a.d.h.v. gegevens als hoeveelheden brandbare stoffen, ventilatie, werkzaamheden, stofgegevens (vlampunt, smeultemperatuur, enz.).
 • Inventariseren welke werknemers aan dit risico worden blootgesteld.
 • Inventariseren van eventueel mogelijke ontstekingsbronnen (globaal) (vlgs. NEN-EN 1127-1)
 • Bepalen of zonering van toepassing is en voor welke locaties (vlgs. NPR 7910-1 of NPR 7910-2).
 • Vaststellen of detail risicobeoordeling noodzakelijk is en voor welke locaties.
 • Aangeven wat er verder nodig is om een explosieveiligheidsdocument voor uw bedrijf op te kunnen stellen.

In het kader van de ATEX richtlijnen kunnen wij de volgende werkzaamheden voor u uitvoeren:

ATEX 114

 • Bepalen categorie explosieveilig materieel
 • Uitvoeren risicobeoordeling, inclusief explosierisico’s
 • Opstellen technische documentatie
 • Opstellen gebruikershandleiding
 • Opstellen EG-Verklaring van Overeenstemming
 • Indien nodig, voorbereiding en begeleiding van Notified Body

ATEX 153

 • Uitvoeren risicobeoordeling, inclusief explosierisico’s
 • Opstellen coördinatieprocedures
 • Opstellen zoneringsplan
 • Opstellen explosieveiligheidsdocument
 • Instructies schrijven
 • Periodieke controle van explosieveiligheidsdocument + wijzigen indien nodig
 • Opstellen EVD (incl. vaststellen EX-zonering en risicobeoordeling)
ESV Technisch Adviesbureau
 • Mercuriusweg 30 - 3771 NC - Barneveld
 • +31 (0)342-424251
ESV Technisch Adviesbureau BV België
 • Kapelsesteenweg 292 - 2930 Brasschaat
Support
Start Teamviewer