FRONT DOOR POLICY (FDP)

 

Aankopen van machines of producten, waarbij de veiligheid een belangrijk gegeven is, komt bij veel bedrijven regelmatig voor. Onze praktijkervaring is, dat in veel gevallen vertrouwd wordt op de informatie van de fabrikant dat hij een veilig product, dat voldoet aan alle veiligheidseisen volgens de Europese Richtlijnen, zal leveren. Als we het bijvoorbeeld toespitsen op machines, zien we dat bij aankoop wordt beloofd en toegezegd dat de machine onder “CE” geleverd zal worden. De praktijk leert echter dat dit in veel gevallen niet het geval is. Misschien omdat de fabrikant zelf niet volledig meer op de hoogte is van de betreffende wetgeving of dat men op deze manier de machine scherper aan wil bieden. Het is bijvoorbeeld een praktijkgegeven dat veel buitenlandse fabrikanten amper weten welke veiligheidsregelgeving in Europa van toepassing is. Het kopende bedrijf is vaak zo goed van vertrouwen dat er ook niet gecontroleerd wordt of de leverancier qua veiligheid zijn afspraken is nagekomen. Soms ook omdat er binnen het bedrijf  te weinig kennis van de regelgeving is. Gevolg een onveilige machine die door de voordeur van het bedrijf naar binnen komt.

In de ARBO wetgeving is vastgelegd dat de werkgever verplicht is om veilige arbeidsmiddelen[1] aan zijn werknemers ter beschikking te stellen. Dit wordt nogmaals benadrukt door de Richtlijn Arbeidsmiddelen 2009/104/EG (in de Nederlandse wetgeving opgenomen als hoofdstuk 7 van het Arbeidsomstandighedenbesluit). Dus een onveilige machine of een machine die niet voldoet aan de veiligheidseisen en die in gebruik genomen wordt, is daarmee automatisch de verantwoordelijkheid van werkgever. De fabrikant is verantwoordelijk voor de levering van een veilige machine, maar de werkgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de onveilige machine.

Naast de plichten van de werkgever, wordt vaak vergeten dat de werkgever ook rechten heeft. Op grond van de Europese Productrichtlijnen (bij machines vooral de Machinerichtlijn 2006/42/EG) heeft de werkgever het recht om van de leverancier een veilig product te eisen. Door middel van een EG Verklaring van Overeenstemming[2].

Om dus op een eenvoudige manier te voldoen aan de werkgeversverplichtingen, moet men er voor zorgen dat er alleen maar veilige machines en producten het bedrijf binnen komen. Dit is, in onze optiek, de goedkoopste en eenvoudigste manier. Wij noemen dit het hanteren van een Front Door Policy. Als ESV Technisch Adviesbureau BV willen wij juist dit gebruik van deze Front Door Policy promoten. In het kader van deze Front Door Policy hebben wij een eenvoudig instrument ontwikkeld dat wij gratis aan bedrijven ter beschikking willen stellen. Onze Inkoop en controle checklist is een eenvoudig instrument om bij aankoop van een machine goede afspraken te maken en bij de levering een ingangscontrole te doen. Via onderstaande link kunt u deze checklist bij ons aanvragen.

Bij eventuele tekortkomingen kunt u de leverancier dan aanspreken op zijn tekortkomingen. Als u denkt dat dit voor u een stap te ver is en dat u onvoldoende kennis in huis heeft om dit op een verantwoorde wijze te doen, dan kunnen wij u begeleiden in het toepassen van een Front Door Policy. Als u geen Front Door Policy wilt toepassen kunnen wij voor u bij de levering van een machine ook een CE-Check Audit uitvoeren. Wij checken dan de machine op een 10-tal punten en kunnen op basis van onze bevindingen een conclusie trekken over de veiligheid van de machine. Deze CE-Check Audit kan in een paar uur uitgevoerd worden. Aan de hand van deze snelle check kunnen we dan vaststellen of  het aannemelijk is dat de machine veilig geleverd is of dat er een uitvoeriger onderzoek noodzakelijk is.

Ons advies is, om als onderdeel van de Front Door Policy, bij de aankoopvoorwaarden vast te leggen dat een veiligheid technische afname onderdeel zal zijn van uw afname en acceptatie. Hiermee wordt de laatste betalingstermijn dan ook direct afhankelijk van de resultaten van de veiligheid technische afname.

Jozef Visarionovitsj Stalin had een prachtige stelling, die precies aangeeft wat wij met onze Front Door Policy duidelijk proberen te maken. Van hem was de bekende uitdrukking ’’VERTROUWEN IS GOED MAAR CONTROLE IS BETER”.

 

[1] Een arbeidsmiddel kan zijn: een machine, een apparaat, installaties en gereedschap. Omdat wij als ESV Technisch Adviesbureau BV vooral gericht zijn op de machineveiligheid, is onze Front Door Policy vooral gericht op het goed aankopen van veilige machines.

[2] EG Verklaring van Overeenstemming is een verplicht document dat bij de levering van een product, dat in overeenstemming met een productrichtlijn gemaakt is, geleverd moet worden.

ESV Technisch Adviesbureau
  • Mercuriusweg 30 - 3771 NC - Barneveld
  • +31 (0)342-424251
ESV Technisch Adviesbureau BV België
  • Kapelsesteenweg 292 - 2930 Brasschaat
Support
Start Teamviewer