RISICOANALYSE / RISICOBEOORDELING

In de praktijk komen we allerlei benamingen tegen voor een inventarisatie van risico’s binnen bedrijven en risico’s die op kunnen treden bij het werken met machines en het werken met gevaarlijke stoffen. In de Arbowetgeving wordt dan meestal aangegeven dat een werkgever verplicht is, op grond van artikel 5, tot het inventariseren van risico’s die kunnen optreden tijdens de werkzaamheden. Ook moeten deze risico’s geëvalueerd en beperkt worden. Hiervoor is dan weer een Plan van Aanpak noodzakelijk.

Het inventariseren en evalueren van risico’s wordt daarna in de Arbowet en in het Arbeidsomstandighedenbesluit nog diverse keren genoemd maar dan in het kader van bijzondere gevaren. Bijvoorbeeld gevaren die kunnen ontstaan bij het werken met machines en bij het werken in een omgeving waar mogelijk een explosieve atmosfeer kan ontstaan.

Artikel 5 Inventarisatie en evaluatie van risico’s

 1. Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico’s de arbeid voor de werknemers met zich meebrengt. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen en de risico’s voor bijzondere categorieën van werknemers.
 2. In de risico-inventarisatie en -evaluatie wordt aandacht besteed aan de toegang van werknemers tot een deskundige werknemer of persoon, bedoeld in de artikelen 13 en 14, of de arbodienst.
 3. Een plan van aanpak, waarin is aangegeven welke maatregelen zullen worden genomen in verband met de bedoelde risico’s en de samenhang daartussen, een en ander overeenkomstig artikel 3, maakt deel uit van de risico-inventarisatie en -evaluatie. In het plan van aanpak wordt tevens aangegeven binnen welke termijn deze maatregelen zullen worden genomen.
 4. De risico-inventarisatie en -evaluatie wordt aangepast zo dikwijls als de daarmee opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden of de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven.
 5. Indien de werkgever arbeid doet verrichten door een werknemer die hem ter beschikking wordt gesteld, verstrekt hij tijdig voor de aanvang van de werkzaamheden aan degene, die de werknemer ter beschikking stelt, de beschrijving uit de risico-inventarisatie en -evaluatie van de gevaren en risico beperkende maatregelen en van de risico’s voor de werknemer op de in te nemen arbeidsplaats, opdat diegene deze beschrijving verstrekt aan de betrokken werknemer.
 6. De werkgever zorgt ervoor dat iedere werknemer kennis kan nemen van de risico-inventarisatie en -evaluatie.

Nu zijn er in de praktijk allerlei benamingen voor de risico-inventarisatie en evaluatie en zijn er ook allerlei methodieken die gebruikt kunnen worden. Vaak bedoelt men dan meestal ook nog eens hetzelfde. Wij gebruiken wel drie benamingen voor verschillende werkzaamheden. Hierbij geven wij aan wanneer die benaming meestal gebruikt wordt en wat de werkzaamheden dan inhouden. Per onderdeel is dan op onze site meer over deze werkzaamheden te vinden.

 1. RI&E: Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Deze risico-inventarisatie is een verplichting vanuit de Arbowetgeving. Bij het opstellen van een RI&E wordt er naar allerlei algemene aspecten van de veiligheid van het bedrijf gekeken. Als er specifieker naar gevaren gekeken moet worden dan wordt vaak gesproken over een aanvullende risico-inventarisatie (een ARIE).
 2. Risicoanalyse is een benaming die gebruikt wordt voor een aanvullende Risico-inventarisatie en Evaluatie van Machines. Hier zouden we ook kunnen zeggen dat het een Aanvullende RI&E voor machines is. Soms wordt voor deze werkzaamheden ook wel de naam risicobeoordeling gebruikt.
 3. Risicobeoordeling is een benaming die vaak gebruikt wordt voor een aanvullende Risico-Inventarisatie en Evaluatie van bijvoorbeeld omgaan met gevaarlijke stoffen of werken in een omgeving waar mogelijk explosieve atmosferen kunnen ontstaan.

Als ESV Technisch Adviesbureau kunnen wij voor u een RI&E, een risicoanalyse of een risicobeoordeling uitvoeren. Bij deze werkzaamheden kiezen we dan altijd voor het gebruik van een bepaalde methodiek.

ESV Technisch Adviesbureau
 • Mercuriusweg 30 - 3771 NC - Barneveld
 • +31 (0)342-424251
ESV Technisch Adviesbureau BV België
 • Kapelsesteenweg 292 - 2930 Brasschaat
Support
Start Teamviewer