De Richtlijn Arbeidsmiddelen is sinds 1 januari 1997 van kracht voor alle bestaande machines. In het kader van deze richtlijn moeten de risico’s, die verbonden zijn aan deze machines, geïnventariseerd worden. De Richtlijn Arbeidsmiddelen staat in nauwe relatie tot de Arbowetgeving.

Deze wetgeving eist van de werkgever dat deze veilige en goede arbeidsmiddelen ter beschikking stelt. De werkgever heeft de zorgplicht voor “lijf, eerbaarheid en goed”. Dit wil zeggen, dat hij of zij alles zal moeten doen wat redelijkerwijs van hem of haar verwacht mag worden om de werknemers veilig materiaal ter beschikking te stellen.

ESV kan uw machinepark of productiehal controleren op conformiteit met de Richtlijn Arbeidsmiddelen. Hierbij worden de machines waar geen CE-markering op afgegeven is gecontroleerd op het in overeenstemming zijn met de voorschriften in de Richtlijn Arbeidsmiddelen. De naleving op Richtlijn Arbeidsmiddelen kan uitstekend gecombineerd worden met een RI&E.